W Dz.U. z 7 stycznia 2022 r. pod poz. 28 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozporządzenie przedłuża terminy do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy i innych pokrewnych przychodów wypłacanych przez organy rentowe oraz przychodów z umów-zleceń określonych w art. 13 pkt 8 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wprowadzone przedłużenie dotyczy części stanowiącej nadwyżkę kwoty zaliczki wyliczonej według nowych zasad nad kwotą zaliczki obliczoną według zasad sprzed 2022 r. Przedłużony termin upływa w momencie uzyskania wymienionych wyżej przychodów, w którym wystąpiła ujemna różnica między tymi kwotami, przy czym poboru wspomnianej wyżej nadwyżki dokonuje się do wysokości tej ujemnej różnicy.

Przedłużenie terminów odprowadzenia nadwyżki ma zastosowanie do zaliczek na podatek pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika wymienione wyżej przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 12 800 zł, a limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów.

Jeżeli płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zaliczkę w części odpowiadającej nadwyżce i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, powinien niezwłocznie zwrócić tę nadwyżkę podatnikowi. Rozporządzenie przewiduje też możliwość złożenia przez podatnika wniosku o jego niestosowanie.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 stycznia 2022 r.