W Dz.U. z 28 grudnia 2021 r. pod poz. 2442 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie określa zakres zwolnienia z tego obowiązku nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. Przedłużono zwolnienie m.in. podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, podmioty wymienione w § 3 rozporządzenia, a także czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie nie dotyczy dostaw i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia, w tym m.in.: dostawy gazu płynnego, niektórych części i akcesoriów do pojazdów oraz komputerów i sprzętu elektronicznego, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum; świadczenia usług, m.in.: taksówek, doradztwa podatkowego, prawniczych, fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych; wstępu — na przedstawienia cyrkowe, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne itd.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.