W Dz.U. z 14 lutego 2022 r. pod poz. 374 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (dalej: rozporządzenie). Dodatek ten ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Rozporządzenie określa wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Rozpatrzeniu podlegają także wnioski złożone przed 15 lutego 2022 r. Do wyczerpania zapasów wydrukowanych formularzy można stosować wnioski o wypłatę dodatku osłonowego według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych po ich skorygowaniu.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 lutego 2022 r.