W Dz.U. z 27 stycznia 2022 r. pod poz. 196 opublikowano Ustawę z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowelizacja dodaje przepisy art. 146da–146dc Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w których jest mowa o obniżeniu w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. niektórych stawek VAT. Z nowych przepisów wynika, że w wymienionym okresie stawka VAT wynosi:

 1. 0% dla:
  • towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56),
  • środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w Ustawie z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych,
  • nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
  • ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
  • gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00);
 2. 5% dla:
  • energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
  • energii cieplnej;
 3. 8% dla:
  • benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
  • olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
  • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych — bez względu na kod CN,
  • przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych.

Sprzedawca dokonujący sprzedaży wymienionych wyżej towarów i energii zamieszcza w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonuje sprzedaży, czytelną informację, że w tym okresie sprzedaż tych towarów (energii) jest objęta obniżoną stawką VAT.

Ustawa obowiązuje od 1 lutego 2022 r.