W Dz.U. z 28 stycznia 2022 r. pod poz. 202 opublikowano Ustawę z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (dalej: ustawa).

Ustawa wprowadza zmiany przepisów Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: prawo energetyczne) i wynika z niej m.in., że dla odbiorców paliw gazowych, o ile złożą odpowiednie oświadczenie, będących m.in. podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności — taryfy ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE (art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d tiret 9 prawa energetycznego).

Taką możliwość, poza instytucjami kultury, przewidziano także dla:

 • podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w tym noclegowni i ogrzewalni, a także rodzinnych domów pomocy),
 • jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmiotów systemu oświaty oraz podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce,
 • kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • podmiotów prowadzących działalność archiwalną,
 • ochotniczych straży pożarnych,
 • placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej,
 • warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej,
 • organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych.

Są to tzw. ochronne taryfy na gaz i stosuje się je do 31 grudnia 2023 r.

Odbiorca paliw gazowych wymieniony w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d prawa energetycznego, czyli m.in. instytucja kultury, przed zawarciem ze sprzedawcą paliw gazowych umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej składa oświadczenie, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 28 stycznia 2022 r. poz. 212).

Ustawa obowiązuje od 29 stycznia 2022 r.