W Dz.U. z 27 stycznia 2022 r. pod poz. 189 opublikowano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu, podpisaną w Warszawie 8 lipca 2013 r.

Strony umowy zobowiązały się m.in. do rozwijania współpracy w dziedzinach wymienionych w tytule, ułatwiania współpracy i kontaktów między zainteresowanymi organizacjami i instytucjami, a także wspierania kontaktów międzyludzkich i ułatwiania wymiany informacji i publikacji.

Umowa weszła w życie 11 grudnia 2021 r.