W Dz.U. z 26 stycznia 2022 r. pod poz. 181 opublikowano Program Współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2021–2024, podpisany w Warszawie 26 października 2021 r.

Program reguluje kwestie z obszarów:

  • kultury i dziedzictwa kulturowego,
  • nauki i szkolnictwa wyższego,
  • oświaty,
  • archeologii i współpracy muzeów,
  • współpracy w ramach UNESCO,
  • rozwoju społecznego,
  • młodzieży i sportu,
  • środków masowego przekazu,
  • ochrony danych osobowych,
  • ogólnych i finansowych warunków wymiany.

Program wszedł w życie 26 października 2021 r.