W Dz.U. z 7 lutego 2022 r. pod poz. 286 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 1 lutego 2022 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Rozporządzenie określa:

  • tryb przyznawania strażakowi ratownikowi OSP: rekompensaty pieniężnej, a także wyrównania do wysokości rekompensaty w przypadku gdy strażakowi ratownikowi OSP przysługiwałaby rekompensata przyznana w wysokości wyższej niż otrzymane wynagrodzenie albo otrzymany zasiłek chorobowy, albo otrzymane świadczenie rehabilitacyjne,
  • wzór wniosków o ustalenie prawa do rekompensaty i wyrównania,
  • dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia i wypłaty rekompensaty oraz wyrównania.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 lutego 2022 r., ale ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 r.