W Dz.U. z 21 stycznia 2022 r. pod poz. 144 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Rozporządzenie określa:

  • rodzaje sprawozdań, formy i sposoby ich sporządzania oraz terminy przekazywania sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także planów finansowych: jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, a także ZUS,
  • rodzaje sprawozdań, formy i sposoby ich sporządzania oraz terminy przekazywania sprawozdań: o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych i urzędów skarbowych, a także z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 11a, art. 163 i art. 223 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań oraz odbiorców tych sprawozdań,
  • rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych.

Rozporządzenie obowiązuje od 22 stycznia 2022 r.