W Dz.U. z 31 stycznia 2022 r. pod poz. 223 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 stycznia 2022 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

Rozporządzenie stosuje się do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 i art. 3a Ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa o ubezpieczeniu społecznych z tytułu wypadków przy pracy), które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego osób niebędących pracownikami.

Chodzi tu o wymienione w tych przepisach inne niż związane z pracą nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego.

Osoby poszkodowane zawiadamiają o wypadku zleceniodawców i inne podmioty wymienione w art. 5 ust. 1 i 1a ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku — nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku — podmioty te sporządzają kartę wypadku, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia. Kartę wypadku sporządza się w trzech egzemplarzach: pierwszy otrzymuje poszkodowany albo uprawniony członek rodziny, drugi — pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, trzeci zaś egzemplarz jest przekazywany do ZUS, jeżeli zdarzenie uznano za wypadek przy pracy.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lutego 2022 r.