Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 22 lutego 2022 r. poz. 437),
 • o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 22 lutego 2022 r. poz. 438),
 • o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 22 lutego 2022 r. poz. 439),
 • o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 23 lutego 2022 r. poz. 445),
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 23 lutego 2022 r. poz. 447),
 • o obligacjach (Dz.U. z 24 lutego 2022 r. poz. 454),
 • o statystyce publicznej (Dz.U. z 24 lutego 2022 r. poz. 459),
 • o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 24 lutego 2022 r. poz. 461),
 • o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 25 lutego 2022 r. poz. 463),
 • o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 25 lutego 2022 r. poz. 465),
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 25 lutego 2022 r. poz. 470),
 • o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz.U. z 25 lutego 2022 r. poz. 475),
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 28 lutego 2022 r. poz. 479),
 • o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1 marca 2022 r. poz. 492),
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2 marca 2022 r. poz. 503),
 • o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2 marca 2022 r. poz. 504),
 • o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2 marca 2022 r. poz. 505),
 • o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (Dz.U. z 3 marca 2022 r. poz. 510),
 • o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 3 marca 2022 r. poz. 511),
 • o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 3 marca 2022 r. poz. 514),
 • o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 4 marca 2022 r. poz. 528),
 • o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 4 marca 2022 r. poz. 530),
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 7 marca 2022 r. poz. 541),
 • o samorządzie województwa (Dz.U. z 8 marca 2022 r. poz. 547),
 • o samorządzie gminnym (Dz.U. z 9 marca 2022 r. poz. 559),
 • o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 10 marca 2022 r. poz. 569),
 • o ochronie zwierząt (Dz.U. z 10 marca 2022 r. poz. 572),
 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 11 marca 2022 r. poz. 574),
 • o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 11 marca 2022 r. poz. 581),
 • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 15 marca 2022 r. poz. 592),
 • o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 16 marca 2022 r. poz. 615),
 • o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 17 marca 2022 r. poz. 623).

Opublikowano też obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 9 marca 2022 r. poz. 565).