W Dz. Urz. M.P. z 11 marca 2022 r. pod poz. 339 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 10 marca 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Wprowadzenie nowych stawek odsetek podatkowych wynika z podniesienia stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej, która z dniem 9 marca 2022 r. ustaliła m.in. stopę kredytu lombardowego na poziomie 4% w skali roku.

Jak wynika z art. 56 § 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa) podstawowa stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2% (ale nie może być niższa niż 8%), co oznacza, że po podwyżce stóp procentowych stawka podstawowa odsetek za zwłokę wynosi obecnie 10% (200% × 4 + 2).

Poprzednio odsetki te wynosiły w okresie:

  • od 9 października 2014 r. do 8 lutego 2022 r. — 8%;
  • od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. — 8,5%.

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują też stawki odsetek za zwłokę obniżone o 50% w stosunku do stawek podstawowych (art. 56a Ordynacji podatkowej) i podwyższone — w wysokości 150% odsetek podstawowych (art. 56b Ordynacji podatkowej).

Z obwieszczenia wynika więc, że:

  • stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
  • obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 5,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
  • podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 15,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ulegają obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, począwszy od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie (art. 56c Ordynacji podatkowej).

Oznacza to, że nowe stawki podatkowych odsetek za zwłokę stosuje się od 9 marca 2022 r.