W Dz. Urz. M.P. z 23 lutego 2022 r. pod poz. 278 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 19 lutego 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Z obwieszczenia wynika, że wydanie duplikatu KDR podlega opłacie w wysokości 11 zł — wcześniej było to 10 zł (art. 13 ust. 2 Ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, dalej: ustawa o KDR). Natomiast koszt realizacji ustawy o KDR przez gminę za (art. 29 ust. 4–6 ustawy o KDR):

  • obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem KDR wynosi 18 zł (wcześniej — 17 zł) za jedną rodzinę wielodzietną w gminie; w przypadku gdy po przyznaniu KDR członkom rodziny wielodzietnej zmieniła się liczba członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej KDR lub w przypadku przyznania nowej KDR członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem KDR, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania KDR, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 5 zł (wcześniej 4 zł) za przyznanie KDR;
  • wydanie duplikatu KDR oraz wydanie karty tradycyjnej — w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna, wynosi 3 zł (wcześniej — 2 zł).

Nowe opłaty obowiązują od 1 marca 2022 r.