W Dz.U. z 9 marca 2022 r. pod poz. 558 opublikowano Ustawę z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) i dotyczą one oświadczeń PIT-2. Znowelizowano art. 32 ust. 3 updof, który w nowym brzmieniu stanowi, że dla skutecznego niepotrącania kwoty zmniejszającej podatek (obecnie jest to 425 zł miesięcznie) przy potrącaniu zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracownik nie musi składać PIT-2 przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym. Jak zapowiadano w komunikatach resortu finansów pojawiających się od kilku tygodni, pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-2 w dowolnym momencie roku. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2, płatnik odlicza kwotę zmniejszającą podatek, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie (art. 32 ust. 3aa ustawy o PIT).

Oświadczenia PIT-2 złożone według wzorów ustalonych przed 10 marca 2022 r. zachowują moc.

Kolejna zmiana dotyczy tzw. rolowania zaliczek. Zasadę podwójnego liczenia zaliczek na podatek potrącanych przez płatników podatku dochodowego wprowadziło powszechnie krytykowane Rozporządzenie MF z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: rozporządzenie). Polega to na porównywaniu zaliczek wyliczonych według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. do zaliczek wyliczonych według zasad obowiązujących do końca 2021 r. i odraczaniu płatności nadwyżki „nowej” zaliczki nad „starą”.

Nowelizacja wprowadza nowy art. 53a updof, który przenosi zasady uregulowane w rozporządzeniu. Przy czym, jak wynika z art. 53a ust. 1 updof, zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od lutego do grudnia 2022 r. od przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 oraz z umów-zlecenia z art. 13 pkt 8 updof płatnik nie pobiera i nie wpłaca w terminach, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 updof, w części stanowiącej nadwyżkę kwoty zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów:

  • obliczonej zgodnie z updof, w brzmieniu obowiązującym w dniu, w którym płatnik pobiera zaliczkę,
  • nad kwotą obliczoną zgodnie z updof w brzmieniu z 31 grudnia 2021 r., pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne z art. 27b updof, w brzmieniu z 31 grudnia 2021 r.

Co ważne, w przypadku gdy podatnik złożył płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów odprowadzenia nadwyżki zaliczki, wprowadzonych przepisów nie stosuje się najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek (art. 53a ust. 9 updof).

W rozporządzeniu możliwość złożenia takiego wniosku mieli tylko ci pracownicy, którym pracodawca potrącał kwotę zmniejszającą podatek.

Ustawa obowiązuje od 10 marca 2022 r.