W Dz.U. z 8 marca 2022 r. pod poz. 556 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wypłaconego na podstawie Ustawy z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) z tytułu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przysługującego za 2022 rok.

Rozporządzenie obowiązuje od 9 marca 2022 r.