W Dz.U. z 18 marca 2022 r. pod poz. 635 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu „Europejski Korpus Solidarności”.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu otrzymywanych przez osoby fizyczne stypendiów w ramach programu „Erasmus+” ustanowionego:

  • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE;
  • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z 20 maja 2021 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym rozporządzenie (UE) nr 1288/2013.

Zaniechano też poboru podatku od wsparcia finansowego dla uczestników w ramach programu „Europejski Korpus Solidarności” ustanowionego:

  1. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1475 z 2 października 2018 r. ustanawiającym ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1288/2013, rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 i decyzję nr 1313/2013/UE;
  2. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/888 z 20 maja 2021 r. ustanawiającym program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającym rozporządzenia (UE) 2018/1475 i (UE) nr 375/2014.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów lub przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. lub do 31 grudnia 2030 r.