W Dz.U. z 23 lutego 2022 r. pod poz. 449 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie składkowe).

Z nowelizacji wynika, że z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączono wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu — do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego). Przed zmianą limit ten wynosił 190 zł.

Ponadto w § 2 ust. 1 rozporządzenia składkowego dodano pkt 27a, zgodnie z którym z podstawy wymiaru składek wyłączono także kwotę świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 Ustawy z 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 marca 2022 r.