W Dz.U. z 7 kwietnia 2022 r. pod poz. 771 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży — „Laboratoria przyszłości”.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wynika z niego, że środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie finansowe, w postaci środków finansowych, dla organu prowadzącego szkołę.

Wsparcie finansowe można przeznaczyć na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów oraz innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym m.in. sprzętu, narzędzi AGD, materiałów eksploatacyjnych, pomocy konstrukcyjnych, przyrządów pomiarowych itd., wraz z akcesoriami.

Wsparcie przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, czyli m.in. jednostce samorządu terytorialnego lub innej osobie prawnej, a także osobie fizycznej.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 kwietnia 2022 r.