W Dz.U. z 11 kwietnia 2022 r. pod poz. 797 opublikowano Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022.

Organizacja pożytku publicznego (OPP) zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności do 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w BIP.

Termin wypełniania przez OPP tego obowiązku, w odniesieniu do sprawozdań za 2021 r., przedłużono do 15 października 2022 r.

Przesunięcie tego terminu jest możliwe dzięki art. 15zzzzze Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, może określić inny termin wypełniania przez OPP obowiązku publikacji sprawozdań, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej jego realizacji.

Rozporządzenie obowiązuje od 12 kwietnia 2022 r.