W Dz.U. z 23 marca 2022 r. pod poz. 655 opublikowano Ustawę z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Ustawa określa m.in.:

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązku obrony Ojczyzny;
 • rodzaje i skład Sił Zbrojnych RP oraz ich zadania;
 • organy właściwe w sprawach obrony państwa i ich zadania;
 • zasady: programowania i finansowania rozwoju Sił Zbrojnych, kształcenia kandydatów do służby wojskowej oraz żołnierzy, współpracy z organizacjami proobronnymi, powoływania do służby wojskowej, jej przebieg i zasady zwalniania z tej służby;
 • rodzaje służby wojskowej;
 • uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy;
 • zasady i sposób wyróżniania żołnierzy oraz ponoszenia przez nich odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • zasady: otrzymywania uposażenia i innych świadczeń przez żołnierzy, a także pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny;
 • inne formy spełniania obowiązku obrony Ojczyzny;
 • właściwość organów w sprawach wnioskowania o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;
 • zakres świadczeń na rzecz obrony;
 • zasady realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych.

Ustawa zmienia wiele ustaw, a także uchyla 14 obowiązujących dotąd ustaw dotyczących obronności, w tym przede wszystkim Ustawę z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa obowiązuje od 23 kwietnia 2022 r.