W Dz.U. z 14 kwietnia 2022 r. pod poz. 827 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 22 marca 2022 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Rozporządzenie określa m.in. oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, wzory niezbędnych formularzy i blankietów wizowych, a także sposób umieszczania i unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 kwietnia 2022 r.