W Dz.U. z 13 maja 2022 r. pod poz. 1019 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 kwietnia 2022 r. w sprawie kwalifikowania i oznaczania audycji, wideo stworzonych przez użytkowników i innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych w platformach udostępniania wideo (dalej: rozporządzenie).

Rozporządzenie wskazuje następujące kategorie wiekowe:

  • I kategoria — bez ograniczeń wiekowych,
  • II kategoria — dla małoletnich od lat 12,
  • III kategoria — dla małoletnich od lat 16,
  • IV kategoria — od lat 18.

Z rozporządzenia wynika też, że dostawca platformy publikującej wideo zapewnia:

  1. użytkownikom możliwość:
    • kwalifikowania audycji, wideo stworzonych przez użytkowników i innych przekazów do odpowiedniej kategorii wiekowej, stosując kryteria określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
    • oznaczenia umieszczanych audycji, wideo stworzonych przez użytkowników i innych przekazów widocznym symbolem graficznym wskazującym na kwalifikację audycji, wideo stworzonych przez użytkowników lub innych przekazów do danej kategorii wiekowej (wzory symboli graficznych wskazujących na kwalifikację audycji, wideo stworzonych przez użytkowników lub innych przekazów do danej kategorii wiekowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia);
  2. odbiorcom — możliwość zapoznania się z symbolami graficznymi w taki sposób, aby mogli z łatwością zapoznać się z oznaczeniem w trakcie trwania audycji, wideo stworzonych przez użytkowników i innych przekazów.

Rozporządzenie obowiązuje od 28 maja 2022 r.