W Dz.U. z 29 kwietnia 2022 r. pod poz. 941 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Nowy wzór wniosku opublikowano w związku z wydłużeniem okresu, za który przysługuje świadczenie z 60 do 120 dni. Trzeba dodać, że od 30 kwietnia 2022 r. we wniosku, poza imieniem i nazwiskiem osoby przyjętej do zakwaterowania, trzeba podać także jej PESEL.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 kwietnia 2022 r.

Ponadto opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 13 maja 2022 r. poz. 1020).

Z rozporządzenia wynika m.in., że wysokość świadczenia dla pomagających uchodźcom z Ukrainy ustalono w kwocie 40 zł za osobę dziennie, którą może podwyższyć wojewoda, w przypadku:
n zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
n gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni, który przedłużono z 60 dni.

Rozporządzenie obowiązuje od 14 maja 2022 r.