W Dz.U. z 10 maja 2022 r. pod poz. 982 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych.

Rozporządzenie określa:

  • rodzaje udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz udział poszczególnych rodzajów tych udogodnień w łącznym czasie nadawania programu;
  • rodzaj programów, w których nadawcy nie są obowiązani do wprowadzania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami;
  • niższy niż określony w art. 18a ust. 1 Ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (dalej: ustawa o radiofonii i telewizji) udział w programie audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami;
  • sposób informowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) oraz odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzaju tych udogodnień.

Z rozporządzenia wynika m.in., że udogodnieniem zapewniającym dostępność audycji dla osób z niepełnosprawnościami wzroku jest audiodeskrypcja rozumiana jako werbalny opis treści wizualnych umieszczony w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z audycją. Natomiast udogodnieniami zapewniającymi dostępność audycji dla osób z niepełnosprawnościami słuchu są napisy dla niesłyszących oraz tłumaczenie na język migowy rozumiane jako tłumaczenie dokonane przez tłumacza języka migowego.

Jak wynika art. 18a ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewniania dostępności audycji dla osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz osób z niepełnosprawnościami słuchu, przez wprowadzanie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia.

Poza przewidzianymi wyjątkami, udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, wynosi:

  • w 2022 r. i 2023 r. co najmniej: 5% audiodeskrypcji i 30% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy;
  • od 2024 r. co najmniej: 7% audiodeskrypcji i 43% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy.

Rozporządzenie określa bowiem udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach zawierających nie mniej niż 50% audycji dla dzieci, muzycznych i sportowych, a także informacyjnych lub publicystycznych. Udział ten określono na lata 2022–2024 i wynosi on 3,5%, 5%, 14%, 17%, 17,5%, 20% lub 25% w zależności od roku i rodzaju audycji.

Rozporządzenie obowiązuje od 10 maja 2022 r.