W Dz.U. z 14 kwietnia 2020 r. pod poz. 830 opublikowano Ustawę z 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja dotyczy m.in.:

  • zasad nadawania PESEL uprawnionym uchodźcom na ich wniosek;
  • zadań dla wojewody, który może zapewnić pomoc uprawnionym obywatelom Ukrainy polegającą na zakwaterowaniu, zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego, zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, organizacji miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej itd.;
  • doprecyzowania, że w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia za pomoc uchodźcom z Ukrainy nie stosuje się przepisów o postępowaniu administracyjnym, w związku z czym sporne sprawy rozstrzygnie sąd powszechny;
  • przeznaczenia środków Funduszu Pomocy — utworzonego (w BGK) w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy — także na finansowanie działań, polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli Ukrainy oraz ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach gromadzenia się i pobytu tych osób;
  • dopuszczenia uchodźców z Ukrainy do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej;
  • wprowadzenia uproszczonej ścieżki przygotowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla obywateli polskich, którzy zdecydują się na pełnienie opieki nad dziećmi ukraińskimi;
  • pomocy organizacyjnej polegającej w szczególności na zapewnieniu pomocy wolontariuszy, tłumaczy lub pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych.

Ustawa weszła w życie 15 kwietnia 2022 r., z tym że — poza wyjątkami — z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r.