Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 16 maja 2022 r. poz. 1029);
 • o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 16 maja 2022 r. poz. 1031);
 • o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 16 maja 2022 r. poz. 1032);
 • o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 16 maja 2022 r. poz. 1038);
 • o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 17 maja 2022 r. poz. 1050);
 • o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 17 maja 2022 r. poz. 1051);
 • o Straży Granicznej (Dz.U. z 19 maja 2022 r. poz. 1061);
 • o kinematografii (Dz.U. z 19 maja 2022 r. poz. 1066);
 • Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 20 maja 2022 r. poz. 1072);
 • o służbie zagranicznej (Dz.U. z 20 maja 2022 r. poz. 1076);
 • o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 23 maja 2022 r. poz. 1083);
 • o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 24 maja 2022 r. poz. 1092);
 • o repatriacji (Dz.U. z 25 maja 2022 r. poz. 1105);
 • o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 25 maja 2022 r. poz. 1110);
 • o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 26 maja 2022 r. poz. 1113);
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 26 maja 2022 r. poz. 1124);
 • o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 27 maja 2022 r. poz. 1125);
 • Kodeks karny (Dz.U. z 30 maja 2022 r. poz. 1138);
 • o radcach prawnych (Dz.U. z 1 czerwca 2022 r. poz. 1166);
 • o komornikach sądowych (Dz.U. z 1 czerwca 2022 r. poz. 1168);
 • Prawo łowieckie (Dz.U. z 1 czerwca 2022 r. poz. 1173);
 • Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 3 czerwca 2022 r. poz. 1184);
 • o Radzie Ministrów (Dz.U. z 3 czerwca 2022 r. poz. 1188);
 • o ewidencji ludności (Dz.U. z 3 czerwca 2022 r. poz. 1191);
 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 7 czerwca 2022 r. poz. 1205);
 • o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 8 czerwca 2022 r. poz. 1215);
 • o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 8 czerwca 2022 r. poz. 1223);
 • Prawo lotnicze (Dz.U. z 10 czerwca 2022 r. poz. 1235);
 • Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 13 czerwca 2022 r. poz. 1247);
 • o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. z 14 czerwca 2022 r. poz. 1258).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 30 maja 2022 r. poz. 1145);
 • Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 3 czerwca 2022 r. poz. 1185);
 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 7 czerwca 2022 r. poz. 1213);
 • Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 9 czerwca 2022 r. poz. 1225);
 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U. z 13 czerwca 2022 r. poz. 1248).