W Dz.U. z 25 maja 2022 r. pod poz. 1106 opublikowano Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2022-2025, podpisany w Warszawie 8 kwietnia 2022 r.

Program zawiera postanowienia, które w zakresie kultury wskazują na współpracę i wzajemne wsparcie instytucji i podmiotów działających w dziedzinie kultury.

Program wszedł w życie 8 kwietnia 2022 r.

Analogiczny program podpisano także z Bułgarią. W Dz.U. z 27 maja 2022 r. pod poz. 1128 opublikowano bowiem Program Współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w dziedzinie kultury, oświaty i sportu na lata 2022–2025, podpisany w Warszawie 19 kwietnia 2022 r. i tego dnia program ten wszedł w życie.