W Dz.U. z 19 maja 2022 r. pod poz. 1062 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 10 maja 2022 r. w sprawie wymagań, które muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych.

Rozporządzenie określa wymagania, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imienne raporty miesięczne, deklaracje rozliczeniowe oraz inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych.

Z rozporządzenia wynika m.in., że płatnik składek przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej i oprogramowania interfejsowego, określonego w art. 3 pkt 11 Ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez ZUS potwierdzono w sposób określony w tej ustawie, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS.

Płatnik składek pobiera wystawione przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego, komunikaty zawierające:

  • potwierdzenie odbioru przez ZUS zestawu dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej — w przypadku gdy zestaw dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej nie zawiera błędów krytycznych;
  • informacje o błędach krytycznych, które wykrył ZUS w przekazanym zestawie dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej — w przypadku gdy zestaw ten zawierał błędy krytyczne;
  • dane wygenerowane z rejestru ZUS, przeznaczone do weryfikacji i usunięcia rozbieżności pomiędzy danymi w systemie teleinformatycznym płatnika składek a w rejestrach ZUS.

Komunikaty takie płatnik składek pobiera za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej w ciągu 30 dni od dnia przekazania do ZUS zestawu dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej.

Rozporządzenie obowiązuje od 3 czerwca 2022 r.