W Dz.U. z 11 lipca 2022 r. pod poz. 1459 opublikowano Ustawę z 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej.

Z ustawy wynika, że Akademia to państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, która może używać wizerunku orła ustalonego dla godła RP i pieczęci urzędowej z napisem Akademia Kopernikańska w otoku.

Zadaniem Akademii jest realizacja programu, który obejmuje:

  • finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie: Stypendiów Kopernikańskich oraz Grantów Mikołaja Kopernika,
  • wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika,
  • przyznawanie Nagród Kopernikańskich,
  • powoływanie Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej i przyznawanie wsparcia finansowego na zadania przez nich realizowane,
  • organizację Światowego Kongresu Kopernikańskiego,
  • przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów,
  • współpracę międzynarodową.

Ustawa, w większości przepisów, wejdzie w życie 1 września 2022 r.