W Dz.U. z 22 czerwca 2022 r. pod poz. 1301 opublikowano Ustawę z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (dalej: nowelizacja).

Ustawa wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi zastąpiono narzędzie korespondencji w sprawach fiskalnych. Obecnie jest to konto w e-Urzędzie Skarbowym, które zastąpiło portal podatkowy. W e-Urzędzie Skarbowym udostępnia się konta:

  • osób fizycznych będących użytkownikami tych kont — stało się to z urzędu;
  • organów władzy publicznej, urzędów obsługujących te organy lub kancelarii — na wniosek lub z urzędu;
  • innych jednostek organizacyjnych — na wniosek tych jednostek wskazujący użytkowników tych kont będących osobami fizycznymi, przy czym czynności podejmowane przez tych użytkowników na kontach jednostek organizacyjnych w e-Urzędzie Skarbowym uznaje się za czynności podejmowane przez te jednostki.

Zasady korzystania z nowych kont określa Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. z 6 lipca 2022 r. poz. 1426).

Przy czym do składania i doręczania pism w sprawach złożonych i wydanych do 30 września 2022 r. i pozostających we właściwości (art. 24 nowelizacji):

  • ministra finansów,
  • Szefa KAS, z wyjątkiem spraw dotyczących egzekucji administracyjnej,
  • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

– stosuje się przepisy sprzed zmiany.

Ustawa w większości przepisów obowiązuje od 7 lipca 2022 r.