W Dz.Urz. M.P. z 30 czerwca 2022 r. pod poz. 636 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Ogłoszono, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wynosi w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem:

  • jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym — 14% w stosunku rocznym,
  • nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym — 16% w stosunku rocznym.