W Dz.U. z 8 lipca 2022 r. pod poz. 1453 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego.

Nie opatruje się podpisem ani pieczęcią następujących pism składanych przez uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym:

 • wniosku w sprawie, której załatwienie polega na wydaniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pisma generowanego automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym, w tym wniosku o wydanie zaświadczeń ZAS-DF i ZAS-DFU;
 • zeznania podatkowego udostępnianego podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym (PIT-37, PIT-38, PIT-28 i PIT-36);
 • deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku od spadków i darowizn (SD-2);
 • deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-2);
 • zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3);
 • zawiadomienia ZAW-NR;
 • zawiadomienia określanego jako czynny żal;
 • wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku;
 • wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań;
 • wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty;
 • pisma ogólnego.

Rozporządzenie obowiązuje od 9 lipca 2022 r.