W Dz.U. z 20 czerwca 2022 r. pod poz. 1278 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 6 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych.

Do wykazu organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, dodano:

  • Stowarzyszenie 04-O w Grodzisku Mazowieckim;
  • Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i ich Rodzin w Kozienicach.

Rozporządzenie obowiązuje od 5 lipca 2022 r.