W Dz.U. z 30 czerwca 2022 r. pod poz. 1377 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa.

Z rozporządzenia wynika, że wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa w przypadku:

  • płatnika wynosi 0,3% kwoty tych podatków pobranych przez płatnika;
  • inkasenta wynosi 0,1% kwoty tych podatków pobranych przez inkasenta.

Wynagrodzenie to potrąca się z kwoty podatków pobranych przez płatnika i inkasenta.

Przy czym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego przez płatnika w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej wynosi 0,6% kwoty tego podatku pobranego przez płatnika.

Oznacza to, że instytucjom kultury wypłacającym, jako płatnicy, wynagrodzenia (pracownikom i zleceniobiorcom) przysługuje wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od tych wynagrodzeń w wysokości 0,3% oraz 0,6% za okres od lipca do końca grudnia br.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2022 r.