W Dz.U. z 8 lipca 2022 r. pod poz. 1451 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Rozporządzenie określa nowe wzory zaświadczeń: ZAS-W(5), ZAS-DF(5), ZAS-DFU(1)ZAS-DP(5). Chodzi tu o zaświadczenie o:

  • niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
  • wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozporządzenie obowiązuje od 9 lipca 2022 r.