W Dz.U. z 13 lipca 2022 r. pod poz. 1481 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Zmianę wprowadzono do Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Z nowelizacji tego rozporządzenia wynika, że dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł za dobę podróży. Po wielu latach (od 2013 r.) podniesiono wysokość tej diety, która wynosiła 30 zł.

Przypominam, że wysokość diety ma wpływ m.in. na ustalenie kosztów noclegu oraz kosztów dojazdu związanych z odbywaniem krajowej podróży służbowej.

Rozporządzenie obowiązuje od 28 lipca 2022 r.