W Dz. Urz. M.P. z 1 sierpnia 2022 r. pod poz. 731 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.

Rada gminy podejmuje uchwałę, w której ustala wysokość podatków i opłat lokalnych obowiązującą na jej terytorium. Dotyczy to:

  • podatku: od nieruchomości, a także od środków transportowych;
  • opłaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej, a także od posiadania psów.

Maksymalne stawki wszystkich podatków i opłat lokalnych na 2023 r. wzrosły w porównaniu z 2022 r.

Przykładowo, w 2023 r. stawka podatku od nieruchomości od:

  • gruntów związanych z działalnością gospodarczą — wyniesie 1,16 zł od 1 m2 powierzchni (1,03 zł w 2022 r.),
  • budynków mieszkalnych — wyniesie 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (0,89 zł w 2022 r.),
  • budynków związanych z działalnością gospodarczą — wyniesie 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (25,74 zł w 2022 r.),
  • budynków pozostałych (poza działalnością leczniczą, a także związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — wyniesie 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (8,68 zł w 2022 r.).