W Dz.U. z 28 lipca 2022 r. pod poz. 1584 opublikowano Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2022–2026, podpisany w Taszkencie 3 czerwca 2022 r.

Program dotyczy m.in.:

  • współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze kultury;
  • wspierania współpracy w dziedzinie: kinematografii, archiwistyki, ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania nielegalnemu przywozowi, wywozowi oraz przenoszeniu własności dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe;
  • wspierania współpracy między nadawcami publicznymi.

Program obowiązuje od 3 czerwca 2022 r