W Dz.U. z 26 lipca 2022 r. pod poz. 1558 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Rozporządzenie określa m.in.:

  • typy zezwoleń na pracę, a także tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę;
  • wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy;
  • wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego;
  • wzory wniosków o wydanie zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę, wzory oświadczeń podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o spełnieniu wymagań określonych w ustawie oraz wzory zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy;
  • wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
  • wzory oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  • tryb postępowania w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 lipca 2022 r.