W Dz.U. z 26 lipca 2022 r. pod poz. 1561 opublikowano Ustawę z 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Nowelizacja wprowadza zmiany do 29 ustaw w obszarze trzech zagadnień, które wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, dotyczących:

  • programu budownictwa socjalnego i komunalnego obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach oraz w społecznym budownictwie czynszowym (w tym programu wsparcia gmin w tworzeniu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych oraz finansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa) i związanej z tym konieczności uporządkowania i uzupełnienia regulacji dotyczących udzielanego beneficjentom wsparcia;
  • potencjalnego zagrożenia wystąpienia na rynkach finansowych ujemnych stóp procentowych, w związku z pandemią COVID-19, co powoduje potrzebę ustanowienia nowych regulacji, które zabezpieczą finanse publiczne przed koniecznością dodatkowego zasilania budżetów poszczególnych programów mieszkaniowych;
  • konieczności dostosowania przepisów regulujących działanie Funduszu Dopłat; celem zmian jest m.in. umożliwienie powiatom zbywania nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt”; dotychczas taką możliwość miały jedynie gminy.

Ustawa, w większości przepisów, obowiązuje od 10 sierpnia 2022 r.