W Dz.U. z 1 września 2022 r. pod poz. 1844 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 września 2022 r. w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową.

Opłata wynosi:

  • 50 zł — w przypadku informacji udostępnianej przez organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), a także w postaci elektronicznej przez organy podatkowe inne niż organy KAS, pod warunkiem że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w postaci elektronicznej;
  • 65 zł — w przypadku informacji udostępnianej w postaci papierowej przez organy podatkowe inne niż organy KAS.

Opłacie nie podlegają dane, które dotyczą m.in. NIP, PESEL, informacji o zarejestrowaniu przedsiębiorcy, aktualnym adresie oraz o złożeniu deklaracji podatkowej, przychodach, dochodach i stratach za dany rok podatkowy i za dwa lata poprzedzające rok podatkowy.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2022 r.