W Dz.U. z 31 sierpnia 2022 r. pod poz. 1833 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego, z którego wynika m.in., że spośród pism składanych przez uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym nie opatruje się podpisem ani pieczęcią pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) i zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1), składanych na podstawie art. 80a § 2a Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Rozporządzenie w tej części obowiązuje od 1 września 2022 r.