W Dz.U. z 25 sierpnia 2022 r. pod poz. 1791 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne; Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Z rozporządzenia tego wynika, że pomoc przyznaje się na m.in.:

  • budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;
  • odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakup obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Pomoc można przyznać gminie oraz samorządowej instytucji kultury na operację, która m.in. będzie realizowana maksymalnie w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji — w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową — nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach — 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2025 r. (przed zmianą — do 30 czerwca 2023 r.).

Rozporządzenie obowiązuje od 26 sierpnia 2022 r.