W Dz.U. z 29 sierpnia 2022 r. pod poz. 1812 opublikowano Ustawę z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Ustawa określa:

 • organizację i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego,
 • zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym,
 • instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego,
 • zasady i formy wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej,
 • ochronę danych osobowych w związku z realizacją celów wynikających z ustawy.

Z ustawy wynika m.in., że ekonomia społeczna to działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenia usług społecznych, realizowana w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego i innej działalności o charakterze odpłatnym.

Natomiast podmiot ekonomii społecznej to m.in.:

 • spółdzielnia socjalna,
 • warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej,
 • centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej,
 • spółdzielnia pracy, w tym spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych, oraz spółdzielnia produkcji rolnej,
 • organizacja pozarządowa, z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych.

Status przedsiębiorstwa społecznego, po spełnieniu wymaganych warunków, mogą posiadać podmioty ekonomii społecznej (jednostki tworzące podmiot ekonomii społecznej), prowadzące:

 • działalność odpłatną pożytku publicznego,
 • działalność gospodarczą,
 • inną działalność o charakterze odpłatnym.

Działalność przedsiębiorstwa społecznego służy rozwojowi lokalnemu i ma na celu:

 • reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
 • realizację usług społecznych.

Ustawa wejdzie w życie 30 października 2022 r.