W Dz.U. z 29 sierpnia 2022 r. pod poz. 1809 opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z rozporządzenia wynika, że do 31 grudnia 2022 r. przebywający na terytorium Polski cudzoziemcy będący obywatelami Białorusi lub Ukrainy mogą składać wnioski do ministra spraw zagranicznych o wydanie wizy krajowej w celach i przypadkach określonych w § 4 rozporządzenia. Wniosek taki może więc złożyć przebywający legalnie na terytorium Polski obywatel:

  • Białorusi, który m.in. oświadczy, że nie może ze względów bezpieczeństwa albo grożących mu represji lub prześladowania powrócić do kraju pochodzenia;
  • Białorusi lub Ukrainy, który będzie wykonywać pracę w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym;
  • Ukrainy, który będzie wykonywać pracę w charakterze pilota cywilnego statku powietrznego lub innego członka załogi, nieposiadającego certyfikatu członka załogi.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 sierpnia 2022 r.