W Dz.U. z 12 października 2022 r. pod poz. 2084 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

Zmiany wprowadzono w zakresie wielkości związanych ze zwolnieniami podatkowymi i progami podatkowymi określonymi w Ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: ustawa o podatku od spadków i darowizn).

Z rozporządzenia wynika m.in., że zwiększono wartości zwolnienia podatkowego z tytułu nabycia w ramach darowizny przez osobę z I grupy podatkowej (czyli małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) do:

  • 10 434 zł od jednego darczyńcy (wcześniej: 9637 zł),
  • 20 868 zł od wielu darczyńców łącznie (wcześniej: 19 274 zł)

w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w ciągu 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  • 10 434 zł (wcześniej: 9637 zł), jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7878 zł (wcześniej: 7276 zł), jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (dotyczy to zstępnych rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych);
  • 5308 zł (wcześniej: 4902 zł), jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Odpowiednio podwyższono też progi podatkowe w skalach podatkowych określonych w art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Rozporządzenie obowiązuje od 13 września 2022 r.