W Dz.U. z 19 września 2022 r. pod poz. 1964 opublikowano Ustawę z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i dotyczą one m.in.:

  • premii aktywizującej przysługującej gminie, w której dynamika wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy przekracza określoną dynamikę wydatków majątkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
  • uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę — chodzi m.in. o środki inwestycyjne w wysokości 1000 mln zł (na wodociągi) i 3000 mln zł (na kanalizację), które gminy mogły otrzymać w 2021 r. i rozliczą w latach 2021–2025 (wcześniej w latach 2021–2024);
  • zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzedzające rok budżetowy;
  • dodatkowych środków dla samorządów na realizację zadań, w tym zadań z zakresu poprawienia efektywności energetycznej — samorządy mają otrzymać do 31 grudnia 2022 r. dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 13 673 mln zł (dochody te mogą być przekazane w ratach).

Ustawa obowiązuje od 20 września 2022 r.