W Dz.U. z 20 września 2022 r. pod poz. 1968 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 września 2022 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

Z rozporządzenia wynika m.in., że w zakładzie karnym, okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich organizuje się i prowadzi bibliotekę dla skazanych, tymczasowo aresztowanych oraz nieletnich umieszczonych w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, a także dla pracowników zakładu oraz pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Organizatorem biblioteki w takim zakładzie jest jego dyrektor.

Współdziałanie biblioteki publicznej z biblioteką zakładu polega na:

  • udostępnianiu lub przekazywaniu materiałów bibliotecznych,
  • przekazywaniu informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych,
  • udzielaniu pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  • współpracowaniu przy prowadzeniu działalności edukacyjnej.

Ważne: bibliotece zakładu nie wolno przekazywać bibliotece publicznej informacji o danych osobowych czytelników.

Rozporządzenie obowiązuje od 5 października 2022 r.