W Dz.U. z 9 listopada 2022 r. pod poz. 2272 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

W załączniku do rozporządzenia podzielono na 11 części i wymieniono rodzaje należności, których wpłatę realizuje się przy użyciu mikrorachunku podatkowego, w zakresie:

 • CIT,
 • PIT,
 • VAT,
 • daniny solidarnościowej,
 • opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml,
 • opłaty od środków spożywczych,
 • opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych,
 • podatku od sprzedaży detalicznej,
 • podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • opłaty za udzielenie informacji komornikom sądowym,
 • opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Rozporządzenie obowiązuje od 10 listopada 2022 r., z wyjątkiem części dotyczącej podatku od wydobycia niektórych kopalin, która wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.