W Dz.U. z 2 listopada 2022 r. pod poz. 2236 opublikowano Ustawę z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ustawa określa zasady, warunki i tryb:

  • sprzedaży przez niektóre podmioty paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych;
  • zakupu preferencyjnego paliwa stałego, czyli węgla kamiennego;
  • przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania niektórym podmiotom rekompensat z tytułu sprzedaży paliwa stałego oraz właściwość organów w tych sprawach.

Z ustawy wynika m.in., że do 30 kwietnia 2023 r. podmiot wprowadzający do obrotu paliwo stałe może je sprzedawać gminom. Gmina, która zamierza dokonać takiego zakupu, zawiera umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu, po wstępnym ustaleniu liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy i zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Do zakupu konieczny jest wniosek.

Ustawa obowiązuje od 3 listopada 2022 r.